Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Termín zasadnutí oz

Zasadnutia OZ

Pozvánka na zasadnutie 30.05.2012
Dňa 30. mája 2012 / v stredu / zvolávam štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Čerpanie rozpočtu za I/Q 2012
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
7. Záverečný účet obce za rok 2011
-Správa audítora k účtovnej závierke
-Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
8. Informácia o stave obecných bytov
9. Návrh zmluvy o prevádzke ČOV obecných bytoviek
10. Správa o vykonanej kontrole v o.z. TJ Havran
11. Informácia o príprave územia pre „IBV Za Skalkou“
12. Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“
13. Žiadosti
14. Rôzne
15. Záver
 120525.pdf (129.9 kB) (129.9 kB)

Pozvánka na zasadnutie 11.7.2012
P O Z V Á N K A

Dňa 11. júla 2012 / v stredu / zvolávam piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
7. Prerokovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie IBV Za Skalkou
8. Príprava predaja stavebných pozemkov Za Skalkou
9. Prerokovanie platu starostu obce
10. Informácia o projekte rekonštrukcia verejného osvetlenia
11. Informácia o projektu na ochranu ovzdušia
12. Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“
13. Žiadosti
14. Rôzne
15. Záver
S pozdravom
Ing. Peter Dávidík
starosta obce.
 Pozvánka.pdf (128.4 kB) (128.4 kB)

Pozvánka na zasadnutie 31.10.2011
Dňa 31. októbra 2012 / v stredu / zvolávam siedme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole
6. Čerpanie rozpočtu za II a III/Q 2012
7. Rozpočtové opatrenie č.1/2012
8. Odpredaj pozemkov pod IBV Za Skalkou
9. Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“
10. Žiadosti
11. Rôzne
12. Záver
 12 10 31 Pozvánka.pdf (125.4 kB) (125.4 kB)

Pozvánka na zasadnutie 28.03.2012
Dňa 28. marca 2012 / v stredu / zvolávam tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Správa o inventarizácii majetku
7. Informácia o kontrole v o.z. TJ Havran
8. Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“
9. Žiadosti
10. Rôzne
11. Záver
 120324.pdf (128.3 kB) (128.3 kB)

Pozvánka na zasadnutie 25.1.2012
 12 01 22 Pozvánka.pdf (126.5 kB) (126.5 kB)

Pozvánka na zasadnutie 01.03.2012
 120226.pdf (128.4 kB) (128.4 kB)

Pozvánka na zasadnutie 13.12.2011
dňa 13.12.2011
 11 12 08 Pozvanka.pdf (129.4 kB) (129.4 kB)

Pozvánka na zasadnutie
termín OZ 30.11.2011
 11 11 27 Pozvánka.pdf (126.3 kB) (126.3 kB)


webygroup

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Za obsah zodpovedá
webmaster


4828342

Úvodná stránka